KOMUNIKAT MISTRZOSTW ŚLĄSKA NA ROK 2016

1. CEL ZAWODÓW • Popularyzacja pięściarstwa na terenie Śląska i Polski. • Wyłonienie najlepszych zawodników w tych grupach wiekowych. • Przeprowadzenie doboru zawodników do Kadry Śląska.
2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW • Mistrzostwa Śląska Juniorów, Kadetów i Młodzieżowców zostaną rozegrane w dniach 4.03 – 6.03.2016 r. w Bielsku Białej przy ul. Widok 12.
3. ORGANIZATOR ZAWODÓW • Organizatorem zawodów jest Śląski Związek Bokserski poprzez klub „Bielski Klub Bokserski Beskidy Bielsko-Biała”
4. UCZESTNICTWO • W Mistrzostwach Śląska mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2000-2001 (kadeci), 1998–1999 juniorzy i 1997-1993 młodzieżowcy. • Do walki o mistrzostwo musi się zgłosić co najmniej dwóch zawodników w wadze. • W przypadku zgłoszenia się tylko jednego zawodnika, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz, to zatrzymuje on tytuł na rok następny. • W Mistrzostwach Śląska mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni do ewidencji Śląskiego Związku Bokserskiego, posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. • Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie zostanie dopuszczony do walk. • Do zawodów będą dopuszczeni tylko zawodnicy z klubów zarejestrowanych w Śląskim Związku Bokserskim oraz z opłaconą składką członkowską za 2016 rok (termin wpłaty do 29.02.2016) • Nie mają prawa startu zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp. Bielsko-Biała 25.01.2016
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW • Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego. • Walki trwają 3 rundy po 3 minuty (juniorzy i seniorzy) i 3 rundy po 2 minuty (kadeci) , z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami. • Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas (Double-D), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity, BAIL zapewniają macierzyste kluby. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach. • Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m, o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy). • W walkach używa się rękawic 10-cio uncjowych, (seniorzy od 69 kg.12 uncjowe) • Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). • Zawody rozgrywane są w 10 kategoriach wagowych dla juniorów i młodzieżowców: 46-49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg; • w 13 kategoriach wagowych dla kadetów: 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg. • Zawody rozgrywane są systemem pucharowym (zawodnik przegrywający odpada). • Zestawienie par ustala się drogą losowania. • Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. • Zawodnika obowiązuje start w kasku i rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzi do walk. • Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi. • Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają Wydział Sędziowski i Sportowy, Śląskiego Związku Bokserskiego • Sposób sędziowania odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3. • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje § 29 Regulaminu Sportowego. • Jury zawodów zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
6. SPOSÓB ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW. • Zgłoszenie zawodników odbędzie się drogą elektroniczną e-mail na adres info@boksbielsko.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik oraz wagę ciała.
7. WARUNKI FINANSOWE • Zamówienia wyżywienia i zakwaterowania kluby zgłaszają na adres e-mail z komunikatu organizatora lub na miejscu, w hotelu. • Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy. • Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy mistrzostw. Bielsko-Biała 25.01.2016
8. OPŁATY WPISOWE • Kadeci – 10 zł • Juniorzy – 20 zł • Młodzieżowcy (seniorzy) – 30 zł • Opłata jest pobierana za każdego zgłoszonego zawodnika podczas oficjalnej wagi.
9. NAGRODY • Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom • Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom • Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC. • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży czy zagubienia sprzętu przez zawodników. • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest kierownik (trener). • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i ŚZB.
11. PROGRAM ZAWODÓW • 03.03.2016 • 13.00 – 15.00 przyjazd ekip, waga i badanie z weryfikacją • 16.00 konferencja • 17.30 rozpoczęcie walk eliminacyjnych • 04.03.2016 • 8.00 – 9.00 waga i badanie z weryfikacją • 10.00 – 11.00 konferencja techniczna • 12.00 – walki eliminacyjne • 05.03.2016 • 7.00-8.00 waga • 11.00-18.00 półfinały • 14.00 oficjalne otwarcie z udziałem władz miasta Bielska-Białej • 06.03.2016 • 7.00-8.00 waga • 11.00-15.00 finały dekoracja zawodników.
12. OFICJALNY HOTEL MISTRZOSTW ŚLĄSKA Hotel Widok ul.Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała e-mail: recepcja@widok-centrum.pl / tel.33 812 64 39 Hasło: Mistrzostwa Śląska w Boksie / ilość miejsc ograniczona. Bielsko-Biała 25.01.2016 Z sportowym pozdrowieniem Prezes BKB Beskidy Sławomir Dubiel